González, M. (2021) «Sovereignty within Feminist International Relations Theory», El Outsider, 6, pp. 33–43. doi: 10.18272/eo.v6i0.2049.