González, M. (2021). Sovereignty within Feminist International Relations Theory. El Outsider, 6, 33–43. https://doi.org/10.18272/eo.v6i0.2049