[1]
González, M. 2021. Sovereignty within Feminist International Relations Theory. El Outsider. 6, (may 2021), 33–43. DOI:https://doi.org/10.18272/eo.v6i0.2049.