[1]
D. E. Merchán Dueñas, «A»., ACI Av. Cienc. Ing. (Quito), vol. 1, n.º 1, abr. 2009.